Vedtægter for DTP

VEDTÆGTER  FOR FORENINGEN DANSK  TRACTOR  PULLING.
November 2017

1. Navn og hjemsted. Dansk Tractor Pulling, forkortet DTP, er en landsdækkende forening med sekretariat på formandens adresse.

2. Formål. Dansk Tractor Pulling, som er medlem af European Tractor Pulling Committee, forkortet ETPC, har til formål at organisere og udbrede kendskabet til og aktivt fremme sportens virke. Det er endvidere Dansk Tractor Pulling´s formål at varetage nuværende og kommende medlemmers interesser overfor myndigheder og organisationer i ind- og udland.  Dansk Tractor Pulling afstikker retningslinier for alle arrangementer med DTP traktorer, er ansvarlig for afviklingen af DM-stævner og sørger for de traktorer som har kvalificeret sig til EM.

3. Medlemmer. Som menige medlemmer kan optages enhver, der vil opfylde formålsparagraffen og har indbetalt kontingent. Bestyrelsen kan, med 2/3 flertal, ekskludere et medlem eller nægte et nyt medlem optagelse, såfremt foreningens vedtægter ikke overholdes, eller andre vigtige grunde taler herfor.

4a. Lokalforeninger. Som lokalforeninger kan optages enhver forening som har en formålsparagraf der udelukkende omhandler Tractor Pulling og respekterer Dansk Tractor Pulling´s vedtægter. Som lokalforening skal man deltage i afvikling af DM i flere klasser mindst en gang årligt.

4a. Foreninger. Som forening kan optages enhver landsdækkende forening, der vil opfylde formålsparagraffen og har indbetalt kontingent. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere et medlem eller nægte en ny forening optagelse såfremt foreningens vedtægter ikke overholdes, eller andre vigtige grunde taler herfor. Alle udadvendte tractorpulling relaterede arrangementer skal godkendes af DTP.

5. Årsmøde. Dansk Tractor Pulling afholder årsmøde i november, datoen offentliggøres senest 1. september, årsmøde for alle medlemmer med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af protokolfører og stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og godkendelse heraf. 5. Fremlæggelse af budget og godkendelse heraf. (årsregnskabet kan rekvireres af medlemmerne ved at sende en mail til regnskab@tractorpulling.dk og vil herefter blive tilsendt ca. en uge inden mødet) 6. Fastsættelse og godkendelse af kontingent. 7. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 1. weekend i oktober. 8. Åben talerstol. (Debat uden afstemning.) 9. Valg af formand. (pt. kun lige år.) 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 11. Valg af intern revisor. 12. Eventuelt.

 Til årsmødet skal indkaldelse samt evt. indkomne forslag være medlemmerne i hænde senest 2 uger inden mødet. Bestyrelsen kan beslutte, at andre interesserede indbydes til årsmødet. Referat af årsmødet offentliggøres. Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 % af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom. Indkaldelse sker med mindst 21 dages varsel. Stemmeberettiget ved årsmødet er alle medlemmer der har indbetalt kontingent og er fysisk tilstede ved årsmødet.

6. Valg. Alle medlemmer kan modtage valg til bestyrelsen. Valget gælder for 2 år og genvalg kan finde sted. Valgene sker ved skriftlig afstemning og der stemmes efter prioriteringsmetoden. Udtræder et medlem af bestyrelsen i løbet af valgperioden, indsættes en suppleant for resten af valgperioden.

7. Bestyrelsen i Dansk Tractor Pulling. Bestyrelsen består af 5 medlemmer inkl. formanden. Formanden vælges for sig selv på årsmødet. De resterende 4 medlemmer er på valg med 2 hvert år. Suppleanter er på valg hvert år, medmindre de indtræder i bestyrelsen.

8. Konstituering i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær og vælger medlemmer til arbejdsudvalg ved det første bestyrelsesmøde efter årsmødet.  Bestyrelsen nedsætter selv et forretningsudvalg bestående af 3 personer fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte og opløse arbejdsudvalg til specielle opgaver og fastlægger forretningsorden for disse.

9 a. Bestyrelsens opgaver. Dansk Tractor Pulling´s bestyrelse varetager den almindelige forretningsgang i foreningen, idet man gennemfører aktiviteter på landsplan og varetager foreningens interesser overfor andre organisationer og er Dansk Tractor Pulling´s talerør udadtil, herunder kontakt til ETPC og udfærdigelse af landsdækkende reglement, som er afstemt og godkendt af ETPC med tilsluttende foreninger. Bestyrelsen varetager medlemmernes interesser og udpeger medlemmer til repræsentation i nationale og internationale opgaver. Bestyrelsen sørger for udarbejdelse af forretningsorden, budgetforslag, fremsætter forslag til medlemskontingent, fremskaffer øvrige økonomiske midler og er medansvarlig for den økonomiske forvaltning.

9 b.  Bestyrelsen kan bemyndige kasseren at optage lån i forbindelse med Eurocup max 1 uge og kun til Euro til udenlandske traktorer og et max. Beløb på 500.000 kr.

9 c. Bestyrelsen kan bemyndige forretningsudvalget at oprette betalingsgaranti til Europamesterskab for

Indbetaling til ETPC i forbindelse med europamesterskabet.

9 d. Bestyrelsen kan kun gennemføre § 9b og § 9c hvis bank beholdningen ved foregående regnskabs afslutning er 400.000 kr. Eller derover.

10. Bestyrelsens møder. Formanden indkalder bestyrelsen til møde, når han finder det påkrævet eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 stemmeberettigede er tilstede og beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Mindst én stemme mere end halvdelen af stemmerne. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Referat af alle bestyrelsesmøder tilsendes bestyrelsens medlemmer og kan rekvireres af medlemmer på forlangende.

11. Regnskab og revision. Årsregnskabet følger perioden 1.oktober - 30.september. Der laves review af årsregnskabet af ekstern revisor. Der vælges 2 interne revisorer på årsmødet der sidder for 2 år af gangen, på skift hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

12. Vedtægtsændringer og opløsning. Eventuelle ændringer i vedtægterne sker med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på årsmødet. Eventuel opløsning af Dansk Tractor Pulling skal bekræftes på 2 årsmøder og kræver første gang 2/3 flertal og skal ved det efterfølgende møde bekræftes ved almindeligt flertal. Én stemme mere end halvdelen af stemmerne. Ved opløsning af Dansk Tractor Pulling skal eventuel nettogæld, som hviler på Dansk Tractor Pulling, søges afviklet efter bestyrelsens forslag, før foreningens opløsning En eventuel nettoformue kan enten hensættes til genetablering af en landsdækkende forening eller videregives til almengørende formål.