Til alle traktorteams i Dansk Tractor Pulling 2021

                        

Hermed følger lidt information til den kommende sæson. Dels lidt opfriskning, dels nogle ændringer. 

DM-tilmelding

DM-tilmeldingen ligger online på hjemmesiden under Info – DM-tilmelding. Den skal udfyldes og derefter skal der betales i webshoppen for at deltage i Danmarksmesterskabet, tilmeldingen skal foretages senest 1. marts.

For at deltage i Danmarksmesterskabet, skal der indbetales i alt 5000,- kr. som består af: 200,- kr. i tilmelding og regelbog, 1300,- kr. for syn af traktor og 3500,- i depositum, dog betaler 950 kg. kun 4500 da de kun har 6 stævner, hvis man deltager i et stævne med 1000 eller flere tilskuer vil man få 500,- kr. tilbage af det indbetalte depositum ved maks. 500 tilskuer tilfalder de 500,- arrangøren.  

Beløbet skal indbetales via DTP’s webshop under Tilmelding/Syn man betragtes ikke som tilmeldt før der er betalt–Tilmelding/syn skal være indbetalt inden tractoren kan synes, således der kan fremsendes en kopi af kvittering til synsmanden når man bestiller syn. Syn af kobling vil kunne påbegyndes inden der er betalt, men ikke afsluttes.

Kopi af forsikringsdokumentation (påført DTP registreringsnr.) skal indsendes senest 20. marts på su@tractorpulling.dk.

Ved for sen tilmelding forbeholder DTP sig retten til at afvise tilmeldingen under hensyntagen til afvikling af en DM-afdeling inden for en fornuftig tidsramme. Ligeledes vil der kunne pålægges et ”tilmeldingsgebyr” på 200,-

Afmelding til et DM-stævne SKAL ske senest mandag før stævnet til Stævneudvalget på telefon 24266347, eller e-mail: su@tractorpulling.dk Hvis ikke, kan bestyrelsen vedtage, at der på ny skal indbetales 200,- kr. for at kunne deltage i DM.

Mødetidspunkt til DM

Hvis intet andet er meddelt, er mødetiden til DM-stævnerne 1½ time før officiel stævnestart, og klasserne vejes umiddelbart, inden de køres.

Hvert team har gratis adgang for 4 personer pr. traktor, som alle skal være medlem af DTP. Dette forudsætter selvfølgelig at traktoren deltager på dagen.

Køremøder til stævnerne

Vi gør opmærksom på, at der er MØDEPLIGT til kørermøderne ved DM-stævnerne. Traktor kørere og evt. teamchefer skal være til stede under kørermødet som, hvis intet andet er meddelt på forhånd, afholdes én time før officielt starttidspunkt, ved VÆGTEN.

 

Start/ Transport/ præmiepenge

Der udbetales ikke startpenge i 2021.

Der udbetales ikke transportpenge i 2021

Grundet situationen udbetales der kun bropenge (Storebælt) ved mere end 1000 tilskuer, beløbet er i 2021 500,- pr. stævne

Ved maks. 500 tilskuere er der ikke præmiepenge

Ved maks. 1000 tilskuere vil der være 1000,- pr deltagende tractor som fordels efter point

Ved over 1000 tilskuer er der 1500,- pr. fremmødt tractor til præmiepenge som fordeles efter poiint

Rainout:
Der udbetales som udgangspunkt ikke rainout i 2021 hvis et stævne aflyses på grund af regn

 

Udbetaling

Når sæsonen er slut vil det blive gjort op hvor mange stævner der har været med over 1000 tilskuere og dermed giver mulighed for tilbagebetaling af depositum samt udbetaling af præmiepenge og udbetaling vil blive foretaget ca 14 dage efter sidste stævne (bankoverførsel)

I de år hvor der ikke er EM i Danmark vil der blive hensat 800 kr. pr. klasse for hver DM-afdeling som tilskud til EM-deltagere.

DM-point

DM-pointene fordeles som følger:

1.pl. =15p. 2.pl.=12p. 3.pl.=10p. 4.pl.=8p. 5.pl=7p. 6.pl.=6p. 7.pl.=5p. 8.pl.=4p 9.pl.=3p. 10.pl.=2p. 11.pl.=1p. Resterende pl.=0p. 

Derudover gives der 5 hookpoint ekstra ved første og sidste DM-afdeling, til alle som er mødt frem og er synet og vejet. I tilfælde af havari på stævnedagen, opnås hookpoint i de klasser man er tilmeldt.

Danmarksmesterskabet (DM)

Der er planlagt et antal DM-afdelinger som fremgår af stævnekalender på DTP’s hjemmeside.

DM køres efter ETPC’s regelbog. Regelbogen, der kun forefindes på engelsk, kan rekvireres af alle danske teams (1 pr. traktor) i seneste udgave ved henvendelse hos bestyrelsen.

Der kan blive foretaget kontrol af slagvolumen på Pro- og Farm Stock traktorerne og der kan blive udtaget brændstofprøver.

Der vil igen i år blive kørt med 2 min. regel (ikke 3 min.)

Efter DM-tilmeldingerne er kommet ind vil det endelige program for dagene blive fastlagt. Det er muligt at der efter den endelige tilmelding vil blive gjort yderligt for at spare tid.

ALLE væsker skal opsamles og bortskaffes på forsvarlig vis af de enkelte teams.

Restriktioner

Dansk Tractor Pulling´s årsmøde har bestemt, at publikum ikke må medbringe øl og anden spiritus ved DTP´s stævner.  Derfor henstilles kraftigt til at man ikke tager sine egne øl med på tilskuervoldene!! Ligeledes henstilles der til at teamene kun har øl med til eget forbrug og ikke deler- /-sælger ud til andre.

Vi vil her også lige henlede opmærksomheden på at der SKAL være presenning under traktoren både i åben- og lukket ryttergård. Igen i år er der sat personale af til at kontrollere at dette overholdes. Dette er ikke kun for at ”være efter” traktorerne, men fordi der er nogle offentlige myndigheder der ”holder øje” med at vi overholder netop denne regel. 
Af forsikringsmæssige årsager vil der i også i år være fokus på reglen omkring deltagelse i ikke-DTP-arrangementer, det er til en hver tid teamets ansvar at undersøge om et arrangement samt slæden er godkendt af DTP. (Kap. 1, afsnit B, stk. A §2 i regelbogen). Husk at give besked til bestyrelsen ved deltagelse i stævner som ikke er DTP dm samt udstillinger.

DTP ønsker ikke Tractor Pulling og spiritus blandet sammen. Derfor vil udvalget tilse at regelbogens afsnit 10 A stk. 5, overholdes. f.eks. ved en alkohol test. Dette gælder for ALLE som opholder sig på banearealet, mens der køres.

Der kan blive taget stikprøvevis alkohol test, der er nultolerance på det lukkede baneområde.

Alle der opholder sig i det lukkede område når der køres, kan blive afkrævet medlemsbevis, for at gøre dette muligt, vil der i år blive udsendt medlemskort til begge personer i et par medlemskab. Stævneledelsen kan dog dispensere for officials og pressefolk.

Overtrædelse af regler kan medføre bortvisning og dermed mistes alle point + startpenge + bropenge + præmiepenge som traktoren har kørt ind under stævnet. 

 

 

Europamesterskabet

DTP´s bestyrelse har råderet over afbuds- og reservepladser til EM der i år afholdes i Danmark, ligeledes er det Danmark der skal supplere med traktorer ved afbud inden for den sidste uge op til stævnet. Det betyder, at hvis en udtaget traktor ikke vil/kan deltage, samt hvis DTP får nogle reserve traktorer med, er det DTP´s bestyrelse der afgør, hvem der skal med.

Prøvetræk

Hvis vejr og vind tillader det vil vi forsøge planlægges prøvetræk der prøveræk på Brande midt i april, dette vil både være prøvetræk for tractor, slæde og ikke mindst banen som der blev arbejdet en del i sidste efterår, vi skulle jo gerne være 100% klar til 1. maj. Mere info om dette når vi kommer tættere på

Der skal her gøres opmærksom på at der helst ikke synes traktorer til første afdeling af DM, så alle der skal deltage til DM i Brande skal helst synes inden de møder op. 

1-dags entrébillet gældende ved de DM’er der arrangeres af lokalforeninger og Eurocup

Teams kan rekvirere billetter som kan bruges ved disse arrangementer. Disse billetter er fortløbende nummereret og disse numre bliver registreret inden udleveringen, herved er det muligt at sende en regning til det pågældende team, hvis en billet indløses. Disse afregnes til ”medlemsprisen” for det pågældende arrangement, og rekvireres ved henvendelse til stævneudvalget.

Hjemmeside

På DTP’s hjemmeside er der et afsnit der omhandler tractor teams, og der vil blive lavet en opdateret oversigt over DM-tilmeldte traktorer med link til egen hjemmeside/Facebook side når tilmeldingsfristen er udløbet. 

Køremøde inden sæsonstart

Grundet situationen er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige om vi får mulighed for at afholde generalforsamling og kørermøde inden sæsonstart, men hvis det ikke bliver muligt at mødet til dette vil vi arbejde med en model hvor vi kan ”mødes” online så vi kan få ”forventnings afstemt”